Viking 3 tane falan alinir ufaktan custom yapilir ikisine misss.